ALetter
Flower
Eletter

بخش فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی به عنوان مجموعه ای جوان، خودجوش و اندیشمند به سبب بهره مندی از پشتوانه‌ای عظیم استعدادها و توانایی های جوانان فرهیخته این مرز و بوم، ازجایگاهی ویژه در این فرهنگستان برخوردار می باشند. این نهاد به عنوان رکنی کارآمد و تأثیرگذار در شکل گیری فعالیت های گروهی و جامعه پذیری مطرح گردیده اند و به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فعال در زمینه اجتماعی، فرهنگی و هنری در پاریز و مراکز آموزش عالی به ایفای نقش می پردازند.

firedhand
tiger
Eslimi

بازدیدها: ۱۳۴